Friday, April 13, 2012

Túy Sơn Viên: Update photos of plants in TSV

Túy Sơn Viên: Update photos of plants in TSV: Weekend vừa rồi mình vù lên TSV hai bữa để thăm đám cây. Thương chúng nó ghê, dù bị bỏ bê chúng vẫn âm thầm trổ bông một phần chắc do mùa nà...

2 comments:

Badarinath Palavalli said...

which language is this brother, not opening in my system!

Vinod Kumar said...

it is vietnamese... since the photos were good i shared bro:)